Aktualności

Spotkanie z partnerami
Spotkanie z partnerami
18-11-2020
Dzisiaj spotkaliśmy się z gronie partnerów, by poczynić bieżące ustalenie rozwoju naszego projektu w czasie kolejnych obostrzeń, związanych z pandemią. Bo projekt, podnoszący kwalifikacje i kompetencje, trwa jeszcze do końca tego roku, a wszystkie szkolenia realizujemy na bieżąco, głównie w formule on-line. No,...
Dodatkowa rekrutacja dla DP
Dodatkowa rekrutacja dla DP
10-11-2020
Informujemy, iż zwolniły się miejsca w projekcie Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej II. Obecnie uruchamiamy rekrutację dla 5 pań, według poniższych kryteriów:  kobiety pracujące - spełniające warunki projektowe  rekrutacja dotyczy partnera Dolnośląscy Pracodawcy UWAGA W pierwszej...
Przechodzimy znów na zdalne
Przechodzimy znów na zdalne
26-10-2020
Błyskawicznie reagujemy na sytuację związaną z pandemią i wprowadzane na bieżąco obostrzenia. I tak oto zaczęliśmy szkolenie Prowadzenie spraw rachunkowo-płacowych stacjonarnie - a zakończyliśmy formą zdalną Nasi uczestnicy ostatnie zajęcia zrealizowali w takiej formie, ale trenerzy mają duże doświadczenie w takiej formule...

O projekcie

Cel projektu:

Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej-II edycja jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze ZIT AW, w tym podniesienie kompetencji zawodowych u 500 osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w szczególności o niskich kwalifikacjach, pracujących lub niepracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych poprzez:

 • zorganizowanie poradnictwa zawodowego,
 • przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz możliwościami kompetencyjnymi Uczestników Projektu oraz
 • wsparcie w rozwoju kariery.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu są osoby:

 • w wieku 18+,
 • pracujące/ niepracujące,
 • zamieszkujące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (wskazany obszar realizacji),
 • nieuczące się,
 • nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • nieprowadzące gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha,

w szczególności (punkty premiujące):

 • z niepełnosprawnością,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) – poziom wykształcenia średniego,
 • po 50 roku życia.

Łącznie projektem objętych zostanie 600 osób [K 324, M 276].

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: 17.09.2018

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – lipiec 2020

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałania 10.4.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Obszar realizacji: Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski (Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim), świdnicki (Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów), kamiennogórski (Kamienna Góra - miasto oraz gmina wiejska, Lubawka), kłodzki (Nowa Ruda - miasto oraz gmina wiejska)

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez:

do 95% dofinansowania dla

kursów podwyższających kompetencje i kwalifikacje zawodowe

 

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu

Z.1. Doradztwo-diagnoza UP dla 600 Uczestników

Z.2. Rozwój kompetencji: kursy zawodowe (KKZ), umiejętności zawodowych (KUZ), podwyższające kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania dla 500 UP

Z.3. Rozwój kariery: coaching kariery

Uczestnicząc w projekcie dodatkowo będziesz mógł /mogła:

 • otrzymać zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania podczas szkoleń
 • zwiększyć swoje szanse na Rynku Pracy
 • skorzystać z porady doradcy / coacha / edukatora, w tym z analizy predyspozycji zawodowych

Rekrutacja

Od dnia dzisiejszego ruszamy z rektutacją! Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc!

Poniżej zamieszczono dokumenty rekrutacyjne zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE na niżej zamieszczonych formularzach, w wersji papierowej, osobiście lub drogą pocztową, na adres biura Lidera Projektu:

Petra Consulting
ul. Broniewskiego 65 B (lokal nr 19)
58-309 Wałbrzych

Dokumenty do złożenia przy rekrutacji:
1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu
2. Załącznik nr 2 - Obowiązek RODO - zaktualizowane
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niskich kwalifikacja - jeżeli dotyczy

Ważny komunikat!

Znamy już imiona i nazwiska kolejnych uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja. Poniżej listy rankingowe. Co miesiąc bedziemy publikowac nastepną.

Z uwagi na obowiązujące RODO publikujemy tylko listę z numerami rekrutacyjnymi. Osoby, które dostały się do projektu otrzymają informację na podany sms/e-mail.

Pliki do pobrania

Dokumentacja

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW.

Zapoznaj się z dokumentami i materiałami reklamowymi zamieszczonymi poniżej.

Harmonogramy

FAQ

Czy osoba ucząca się w ramach studiów podyplomowych może być uczestnikiem projektu?

TAK - może być uczestikiem projektu.

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym słuchacz studiów podyplomowych nie jest w ogóle studentem, a to oznacza, że nie przysługują mu prawa takie jak osobom uczęszczającym na studia licencjackie, magisterskie czy doktoranckie.

Czy uczestniczenie w innym projekcie z działań 6-10 wyklucza z uczestnictwa w naszym projekcie?

NIE - nie wyklucza to uczestnictwa w naszym projekcie.

Czy uczestnikami projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy mają kartę stałego pobytu?

Tak.

Czy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe nie będące osobami uczącymi się w dniu przystąpienia do projektu, tym samym słuchacze CKU jako osoby ze statusem osób uczących się nie mogą być uczestnikami projektu.

Czy uczestnik projektu może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia?

Tak, uczestnik projektu może wziąć udział w niegoraniczonej liczbie form wsparcia, o ile wynika to z analizy jego indywidualnych potrzeb w kontekście nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji / kwalifikacji.

Czy osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, będące członkami zarządu bądź udziałowcami (np. w przypadku Sp. z o.o.) - mogą wziąć udział w projekcie?

Jeśli udziałowiec/członek zarządu spółki z o.o. nie ma wpisu do CEiDG z tytułu własnej działalności – nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, więc może wziąć udział w projekcie.

Kiedy można uzyskać zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników projektu podczas realizacji usług szkoleniowych?

Ewentualne koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi szkoleniowej czy koszty zakwaterowania podczas realizacji usługi szkoleniowej, a także inne koszty niezbędne do poniesienia w związku z uczestnictwem uczestnika projektu w usłudze szkoleniowej mogą zostać sfinansowane z budżetu projektu pod warunkiem uzasadnienia konieczności ich poniesienia, racjonalności takich wydatków i niezbędności. W celu uzyskania zwrotu należy przedłożyć dokumentację wskazaną w załączniku nr 8 do „Regulaminiu rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej – II edycja”

Jakie kursy można zrobić w ramach projektu?

W ramach projektu można zrealizować następujące formy wsparcia:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe wyjaśnienie czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz inne kursy niż wymienione, można znaleźć w załączniku nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu.

Kursy realizowane w ramach projektu muszą być wpisane do Bazy Usług Rozwojowych znajdującej się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Kto może być wykonawcą kursów w ramach projektu?
 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 • niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 • publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki; 
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego);
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 – ustawy Prawo oświatowe (działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).
 1. Kursy umiejętności zawodowych mogą być realizowane przez:
 • placówkę lub ośrodek
 1. Kursy inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych mogą być prowadzone przez:
 • placówkę lub ośrodek

Placówka – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe;
Ośrodek – należy przez to rozumieć ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.

Wykonawcą kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być firma szkoleniowa nie będąca ośrodkiem ani placówką, o ile stanowi instytucję szkoleniową lub podmiot prowadzący działalność oświatową o której mowa w art. 170 ust. 2 Prawo Oświatowe.
Wykonawcą kursów umiejętności zawodowych nie może być firma szkoleniowa nie będąca ośrodkiem ani placówką.
Wykonawcą innych kursów nie może być firma szkoleniowa nie będąca ośrodkiem ani placówką.

Czy w ramach projektu można zrobić kursy językowe i komputerowe?

Tak, o ile nie nakładają się one na kursy organizowane w ramach działania 10.3.

W działaniu 10.3 kursy językowe są realizowane wyłącznie z zakresu języka: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.  Kursy w ramach 10.3 prowadzą do uzyskiwania kwalifikacji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. ESOKJ definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności językowe jakie powinien posiadać uczący się na każdym z tych poziomów.

W związku z powyższym w ramach projektu „Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej – II edycja” można realizować kursy językowe (o ile są realizowane jako jedna z możliwych form: KKZ, KUZ lub Inny Kurs – najprawdopodobniej jako Inny kurs kończący się Certyfikatem, o którym mowa w dokumentacji konkursowej jako warunek dla tego aby taki kurs był jedyną formą wsparcia dla uczestnika projektu; Inny kurs niekończący się Certyfikatem może być jedynie uzupełnieniem do KKZ lub KUZ):

 •  w zakresie innych języków niż angielski, francuski, niemiecki
 •  w zakresie języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego o ile jest kursem specjalistycznym, branżowym.

W zakresie kursów z zakresu kompetencji i kwalifikacji cyfrowych w ramach Działania 10.3 realizowane są kursy wg ram kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

W ramach naszego projektu zatem możliwe są  kursy z zakresu kompetencji i kwalifikacji cyfrowych mające charakter kursów specjalistycznych, branżowych oraz jak w przypadku kursów językowych o ile są realizowane jako jedna z możliwych form: KKZ, KUZ lub Inny Kurs – najprawdopodobniej jako Inny kurs kończący się Certyfikatem, o którym mowa w dokumentacji konkursowej jako warunek dla tego aby taki kurs był jedyną formą wsparcia dla uczestnika projektu; Inny kurs niekończący się Certyfikatem może być jedynie uzupełnieniem do KKZ lub KUZ.

Należy pamiętać, że Rozporządzenie dotyczące pozaszkolnych form kształcenia dokładnie określa kto, w jaki, sposób, na bazie jakiego programu nauczania może realizować KKZ, KUZ lub Inny Kurs. Kwalifikowalne mogą być tylko takie KKZ, KUZ i Inne Kursy, które są realizowane zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem. Szczególnie w przypadku kursów językowych i cyfrowych należy pamiętać, że Inne Kursy mogą być realizowane przez Ośrodki i Placówki. 

Placówka – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe;

Ośrodek – należy przez to rozumieć ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.

Należy pamiętać o tym w szczególności, gdyż na rynku jest dostępnych wiele kursów językowych lub cyfrowych prowadzonych przez różne podmioty, firmy, stowarzyszenia - rzadko będące Placówkami lub Ośrodkami w powyższym rozumieniu.

Czy osoba, która ma urlop dziekański (przerwała studia) może przystąpić do projektu?

Nie, ponieważ nadal ma status osoby uczącej się.

Kim jest osoba bierna zawodowo?

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Za biernych zawodowo uznaje się między innymi:

 • studentów studiów stacjonarnych
 • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)
 • dzieci i młodzież do 18 r. ż. są co do zasady uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę) 
 • doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie

Do osób biernych zawodowo nie zaliczają się:

 • osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo
 • studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące 
 • doktoranci wykonujący obowiązki służbowe, za które otrzymują wynagrodzenie (należy traktować ich jako osoby pracujące)
 • osoby w wieku emerytalnym (w tym osoby które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie pobierają świadczeń emerytalnych)  oraz osoby pobierające emeryturę lub rentę, które spełniają warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotne

Kontakt

Petra Consulting

Osoby do kontaktu:

Koordynator projektu
Sara Lewandowska

ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych
tel. 507 057 730
tel./fax (74) 664 79 59
e-mail: sara@petraconsulting.pl

Specjalista ds. rekrutacji
Romana Kolasińska

ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych
tel. 727 000 096
e-mail: romana@petraconsulting.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Mariola Stanisławczyk

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 607 755 900
tel. (74) 648 04 11
e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Fundacja Edukacji Europejskiej

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Grzegorz Kruszyński

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 849 21 33
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Dolnośląscy Pracodawcy

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Katarzyna Kiek

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 05 34
e-mail: biuro@dp.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Anna Załozińska

ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych
tel. (74) 84 07 351