Aktualności

Godziny pracy biura Petra Consulting
Godziny pracy biura Petra Consulting
15-11-2018
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób pracujących, postanowiliśmy wydłużyć godziny pracy naszego biura.
Dodaliśmy zakładkę Pytania i Odpowiedzi (FAQ)
Dodaliśmy zakładkę Pytania i Odpowiedzi (FAQ)
14-11-2018
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi uczestnictwa w projekcie, uprzejmie informujemy, że specjalnie dla Państwa utworzyliśmy zakładkę „FAQ”. Będziemy w niej umieszczać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
Dzieje się...
Dzieje się...
30-10-2018
Rekrutacja trwa dopiero od dwóch tygodni a już 150 uczestników zgłosiło się do naszego projektu. W większości to mężczyźni. Drogie Panie co z Wami? Nie zwlekajcie za długo! Wiemy, że kobieta zmienną jest, dlatego zapraszmy do nas – pomożemy w zmianach! :)

O projekcie

Cel projektu:

Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej-II edycja jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze ZIT AW, w tym podniesienie kompetencji zawodowych u 500 osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w szczególności o niskich kwalifikacjach, pracujących lub niepracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych poprzez:

 • zorganizowanie poradnictwa zawodowego,
 • przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz możliwościami kompetencyjnymi Uczestników Projektu oraz
 • wsparcie w rozwoju kariery.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu są osoby:

 • w wieku 18+,
 • pracujące/ niepracujące,
 • zamieszkujące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (wskazany obszar realizacji),
 • nieuczące się,
 • nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • nieprowadzące gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha,

w szczególności (punkty premiujące):

 • z niepełnosprawnością,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) – poziom wykształcenia średniego,
 • po 50 roku życia.

Łącznie projektem objętych zostanie 600 osób [K 324, M 276].

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: 17.09.2018

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – lipiec 2020

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałania 10.4.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Obszar realizacji: Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski (Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim), świdnicki (Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów), kamiennogórski (Kamienna Góra - miasto oraz gmina wiejska, Lubawka), kłodzki (Nowa Ruda - miasto oraz gmina wiejska)

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez:

do 95% dofinansowania dla

kursów podwyższających kompetencje i kwalifikacje zawodowe

 

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu

Z.1. Doradztwo-diagnoza UP dla 600 Uczestników

Z.2. Rozwój kompetencji: kursy zawodowe (KKZ), umiejętności zawodowych (KUZ), podwyższające kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania dla 500 UP

Z.3. Rozwój kariery: coaching kariery

Uczestnicząc w projekcie dodatkowo będziesz mógł /mogła:

 • otrzymać zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania podczas szkoleń
 • zwiększyć swoje szanse na Rynku Pracy
 • skorzystać z porady doradcy / coacha / edukatora, w tym z analizy predyspozycji zawodowych

Rekrutacja

Od dnia dzisiejszego ruszamy z rektutacją! Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc!

Poniżej zamieszczono dokumenty rekrutacyjne zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE na niżej zamieszczonych formularzach, w wersji papierowej, osobiście lub drogą pocztową, na adres biura Lidera Projektu:

Petra Consulting
ul. Broniewskiego 65 B (lokal nr 19)
58-309 Wałbrzych

Ważny komunikat!

Znamy już imiona i nazwiska pierwszych uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja. W załączeniu lista rankingowa (Lista rankingowa_23102018)

Z uwagi na obowiązujące RODO publikujemy tylko listę z numerami rekrutacyjnymi. Osoby, które dostały się do projektu otrzymają informację na podany sms/e-mail.

Dokumentacja

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW.

Zapoznaj się z dokumentami i materiałami reklamowymi zamieszczonymi poniżej.

Harmonogramy

W tym miejscu zamieszczone zostaną harmonogramy wsparcia uczestników projektu.

FAQ

Czy osoba ucząca się w ramach studiów podyplomowych może być uczestnikiem projektu?

TAK - może być uczestikiem projektu.

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym słuchacz studiów podyplomowych nie jest w ogóle studentem, a to oznacza, że nie przysługują mu prawa takie jak osobom uczęszczającym na studia licencjackie, magisterskie czy doktoranckie.

Czy uczestniczenie w innym projekcie z działań 6-10 wyklucza z uczestnictwa w naszym projekcie?

NIE - nie wyklucza to uczestnictwa w naszym projekcie.

Czy uczestnikami projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy mają kartę stałego pobytu?

Tak.

Czy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe nie będące osobami uczącymi się w dniu przystąpienia do projektu, tym samym słuchacze CKU jako osoby ze statusem osób uczących się nie mogą być uczestnikami projektu.

Czy uczestnik projektu może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia?

Tak, uczestnik projektu może wziąć udział w niegoraniczonej liczbie form wsparcia, o ile wynika to z analizy jego indywidualnych potrzeb w kontekście nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji / kwalifikacji.

Czy osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, będące członkami zarządu bądź udziałowcami (np. w przypadku Sp. z o.o.) - mogą wziąć udział w projekcie?

Jeśli udziałowiec/członek zarządu spółki z o.o. nie ma wpisu do CEiDG z tytułu własnej działalności – nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, więc może wziąć udział w projekcie.

Kiedy można uzyskać zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników projektu podczas realizacji usług szkoleniowych?

Ewentualne koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi szkoleniowej czy koszty zakwaterowania podczas realizacji usługi szkoleniowej, a także inne koszty niezbędne do poniesienia w związku z uczestnictwem uczestnika projektu w usłudze szkoleniowej mogą zostać sfinansowane z budżetu projektu pod warunkiem uzasadnienia konieczności ich poniesienia, racjonalności takich wydatków i niezbędności. W celu uzyskania zwrotu należy przedłożyć dokumentację wskazaną w załączniku nr 8 do „Regulaminiu rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej – II edycja”

Jakie kursy można zrobić w ramach projektu?

W ramach projektu można zrealizować następujące formy wsparcia:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe wyjaśnienie czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz inne kursy niż wymienione, można znaleźć w załączniku nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu.

Kursy realizowane w ramach projektu muszą być wpisane do Bazy Usług Rozwojowych znajdującej się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Kto może być wykonawcą kursów w ramach projektu?
 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 • niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 • publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki; 
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego);
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 – ustawy Prawo oświatowe (działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).
 1. Kursy umiejętności zawodowych mogą być realizowane przez:
 • placówkę lub ośrodek
 1. Kursy inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych mogą być prowadzone przez:
 • placówkę lub ośrodek

Placówka – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe;
Ośrodek – należy przez to rozumieć ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.

Wykonawcą kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być firma szkoleniowa nie będąca ośrodkiem ani placówką, o ile stanowi instytucję szkoleniową lub podmiot prowadzący działalność oświatową o której mowa w art. 170 ust. 2 Prawo Oświatowe.
Wykonawcą kursów umiejętności zawodowych nie może być firma szkoleniowa nie będąca ośrodkiem ani placówką.
Wykonawcą innych kursów nie może być firma szkoleniowa nie będąca ośrodkiem ani placówką.

Czy w ramach projektu można zrobić kursy językowe i komputerowe?

Tak, o ile nie nakładają się one na kursy organizowane w ramach działania 10.3.

W działaniu 10.3 kursy językowe są realizowane wyłącznie z zakresu języka: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.  Kursy w ramach 10.3 prowadzą do uzyskiwania kwalifikacji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. ESOKJ definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności językowe jakie powinien posiadać uczący się na każdym z tych poziomów.

W związku z powyższym w ramach projektu „Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej – II edycja” można realizować kursy językowe (o ile są realizowane jako jedna z możliwych form: KKZ, KUZ lub Inny Kurs – najprawdopodobniej jako Inny kurs kończący się Certyfikatem, o którym mowa w dokumentacji konkursowej jako warunek dla tego aby taki kurs był jedyną formą wsparcia dla uczestnika projektu; Inny kurs niekończący się Certyfikatem może być jedynie uzupełnieniem do KKZ lub KUZ):

 •  w zakresie innych języków niż angielski, francuski, niemiecki
 •  w zakresie języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego o ile jest kursem specjalistycznym, branżowym.

W zakresie kursów z zakresu kompetencji i kwalifikacji cyfrowych w ramach Działania 10.3 realizowane są kursy wg ram kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

W ramach naszego projektu zatem możliwe są  kursy z zakresu kompetencji i kwalifikacji cyfrowych mające charakter kursów specjalistycznych, branżowych oraz jak w przypadku kursów językowych o ile są realizowane jako jedna z możliwych form: KKZ, KUZ lub Inny Kurs – najprawdopodobniej jako Inny kurs kończący się Certyfikatem, o którym mowa w dokumentacji konkursowej jako warunek dla tego aby taki kurs był jedyną formą wsparcia dla uczestnika projektu; Inny kurs niekończący się Certyfikatem może być jedynie uzupełnieniem do KKZ lub KUZ.

Należy pamiętać, że Rozporządzenie dotyczące pozaszkolnych form kształcenia dokładnie określa kto, w jaki, sposób, na bazie jakiego programu nauczania może realizować KKZ, KUZ lub Inny Kurs. Kwalifikowalne mogą być tylko takie KKZ, KUZ i Inne Kursy, które są realizowane zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem. Szczególnie w przypadku kursów językowych i cyfrowych należy pamiętać, że Inne Kursy mogą być realizowane przez Ośrodki i Placówki. 

Placówka – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe;

Ośrodek – należy przez to rozumieć ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.

Należy pamiętać o tym w szczególności, gdyż na rynku jest dostępnych wiele kursów językowych lub cyfrowych prowadzonych przez różne podmioty, firmy, stowarzyszenia - rzadko będące Placówkami lub Ośrodkami w powyższym rozumieniu.

Kontakt

Petra Consulting

Osoby do kontaktu:

Koordynator projektu
Sara Lewandowska

ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych
tel. 507 057 730
tel./fax (74) 664 79 59
e-mail: sara@petraconsulting.pl

Specjalista ds. rekrutacji
Romana Kolasińska

ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych
tel. 727 000 096
e-mail: romana@petraconsulting.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Mariola Stanisławczyk

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 607 755 900
tel. (74) 648 04 11
e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Fundacja Edukacji Europejskiej

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Grzegorz Kruszyński

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 849 21 33
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Dolnośląscy Pracodawcy

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Katarzyna Kiek

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 05 34
e-mail: biuro@dp.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

Osoba do kontaktu:

Koordynator działań Partnera
Anna Załozińska

ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych
tel. (74) 84 07 351